27.9 C
Zagreb
20.4 C
Zürich
21.6 C
New York
9.2 C
Buenos Aires
26.5 C
Melbourne
Četvrtak, 20 lipnja 2024
spot_img

Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja  raspisalo je Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Rok za prijave je 8. travnja 2020.
I. Javni natječaj raspisuje se za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, na određeno vrijeme, na rok od četiri godine, za:
 1. Saveznu Republiku Njemačku – 13 izvršitelja
 2. Republiku Crnu Goru – 1 izvršitelj
 3. Talijansku Republiku – 1 izvršitelj
 4. Slovačku Republiku – 1 izvršitelj
 5. Republiku Srbiju – 1 izvršitelj
 6. Švicarsku Konfederaciju – 1 izvršitelj
 7. Republiku Argentinu – 1 izvršitelj
 8. Republiku Peru – 1 izvršitelj
II. Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • imati hrvatsko državljanstvo,
 • imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za učitelja razredne nastave ili učitelja hrvatskog  jezika ili učitelja povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19);
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za nastavnika hrvatskoga jezika ili nastavnika  povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • za rad u Republici Argentini potrebno je znanje španjolskog jezika
 • za rad Republici Peru potrebno je znanje španjolskog jezika
 • za rad u Talijanskoj Republici potrebno je znanje talijanskog jezika,
 • za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj potrebno je znanje njemačkog jezika,
 • za rad u Švicarskoj Konfederaciji potrebno je znanje njemačkog jezika.
III. Kandidati koju su ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu mogu biti ponovno izabrani, ako su nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi radili najmanje godinu  dana u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.
IV. Obrazac za prijavu koji se nalazi se na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr, obvezno treba popuniti i vlastoručno potpisati, te su uz njega kandidati dužni priložiti:
 • životopis,
 • presliku diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis),
 • dokaz o znanju stranog jezika (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen strani jezik ili preslika potvrde škole stranih jezika), osim kandidata kojima je strani jezik bio studijska grupa.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, kandidati predloženi za  izbor pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno  vrijeme, predoče izvornik isprava te dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne  vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova učitelja  hrvatske nastave u inozemstvu.
Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisan obrazac za prijavu s  upisanim traženim podacima i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima u postupku javnog natječaja, o čemu im se   dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
Stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi  u inozemstvu utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne  uvjete te ih upućuje na pismeni ispit.
Na pismeni ispit bit će pozvani:
 1. kandidati koji ispunjavaju uvjete prema točki II. ovog natječaja, a nisu ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu
 2. kandidati koji ispunjavaju uvjete prema točki II. ovog natječaja, a koji su radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu, te su nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi u inozemstvu ostvarili najmanje jednu godinu radnog staža u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.
Sadržaj i način provođenja pismenog ispita navedeni su na web stranici Ministarstva znanosti i  obrazovanja
Više informacija: mzo.gov.hr

POVEZANI ČLANCI

Najnovije