16.1 C
Zagreb
13.4 C
Zürich
22.1 C
New York
13.5 C
Buenos Aires
26.3 C
Melbourne
Nedjelja, 16 lipnja 2024
spot_img

Zdravstvena zaštita u inozemstvu za građane RH – EU / EEP / Švicarska

Zbog mnogobrojnih javljanja, donosimo, vezano uz zdravstveno osiguranje informacije koje smo preuzeli sa službene stranice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Preporučujemo pročitati ako morate ili planirate koristiti zdravstvene usluge izvan granica Republike Hrvatske. U ovom, prvom dijelu kad su u pitanju usluge u Europskoj uniji, Europskom ekonomskom prostoru koji obuhvaća Norvešku, Island i Lihtenštein te Švicarskoj.

U okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, pod propisanim uvjetima, ostvaruju i pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu.

Način i uvjeti njezina korištenja razlikuju se ovisno o tome da li se ona koristi na području drugih država članica Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (Norveška, Island i Lihtenštajn – EEP), odnosno u Švicarskoj ili se takva zdravstvena zaštita koristi u ugovornim, odnosno tzv. trećim državama.

Ugovorne države su one s kojima je Republika Hrvatska sklopila međunarodni ugovor kojim je regulirano pitanje korištenja zdravstvene zaštite (Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Turska), a trećim državama nazivamo one koje nisu niti članice EU/EEP/Švicarska niti ugovorne države.

Korištenje zdravstvene zaštite u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj

Privremeni boravak u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj

Ako ste uredno obvezno zdravstveno osigurani u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), za vrijeme svog privremenog boravka u drugoj državi članici Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (EEP) ili u Švicarskoj, zdravstvenu zaštitu ćete koristiti na jednak način kao i osigurane osobe države boravka, a na teret HZZO-a.

Privremeni boravak u drugoj državi članici može biti boravak po privatnom poslu (turistički, posjet rodbini i sl.), privremeni rad, stručno usavršavanje ili obrazovanje na koje ste upućeni od strane poslodavca sa sjedištem u Hrvatskoj, službeni put, studiranje te svaki drugi boravak koji je privremenog karaktera.

Za vrijeme privremenog boravka u drugoj državi članici, imate pravo koristiti nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu, temeljem Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili Certifikata koji privremeno zamjenjuje EKZO. Nužnu/neodgodivu zdravstvenu zaštitu, temeljem navedenih dokumenata, možete koristiti u zdravstvenim ustanovama i kod liječnika u državi članici privremenog boravka, koji imaju sklopljen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite s nositeljem zdravstvenog osiguranja države privremenog boravka. Takva zdravstvena zaštita ostvaruje se u skladu sa Uredbom br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Sukladno Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. godine o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti, moguće je koristiti zdravstvenu zaštitu i u privatnim zdravstvenim ustanovama te kod privatnih liječnika u drugoj državi članici EU/EEP. No, takvu zdravstvenu zaštitu obvezni ste podmiriti u cijelosti, a nakon što se vratite u Hrvatsku imate pravo podnijeti zahtjev za naknadu nastalih troškova regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a nadležnoj prema mjestu vašeg prebivališta u Hrvatskoj. Direktiva 2011/24/EU se ne primjenjuje u odnosu na Švicarsku.

Prebivalište/stalni boravak u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj

Ako imate prebivalište, odnosno stalni boravak u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj, a zdravstvenu zaštitu ostvarujete na teret HZZO-a, zdravstvenu zaštitu ćete koristiti na jednak način kao i druge osigurane osobe u državi prebivališta, odnosno stalnog boravka.

Umirovljenici

Ukoliko primate mirovinu iz Hrvatske, a živite na području druge države članice EU/EEP/Švicarske, pravo na punu zdravstvenu zaštitu na području države prebivališta možete ostvariti, ako vam je nadležni regionalni ured, odnosno područna služba HZZO-a, na vaš zahtjev, izdala tiskanicu E 121 („Potvrda o prijavi umirovljenika i članova njihovih obitelji“), odnosno ekvivalentnu potvrdu S1 ili elektronski SED obrazac. Navedeni dokument potrebno je predati, odnosno dostaviti nositelju zdravstvenog osiguranja u mjestu prebivališta u drugoj državi EU/EEP/Švicarskoj. Spomenuti dokument moguće je izdati i članovima vaše obitelji, pod propisanim uvjetima. HZZO će vam, na vaš zahtjev, izdati i EKZO za ostvarivanje nužne, odnosno neodgodive zdravstvene zaštite u drugim državama članicama.

Zaposlene i samozaposlene osobe te pogranični radnici

Ako imate prebivalište na području druge države članice EU/EEP/Švicarskoj, a u radnom odnosu ste kod poslodavca sa sjedištem u Hrvatskoj ili ste samozaposleni u Hrvatskoj, status u obveznom zdravstvenom osiguranju će vam se utvrditi u HZZO-u, odnosno u Hrvatskoj kao državi rada/samozaposlenja.

No, u slučaju prebivališta u drugoj državi članici, i pod pretpostavkom ispunjenja svih propisanih uvjeta, i u navedenoj državi ćete imati pravo na punu zdravstvenu zaštitu, na teret HZZO-a. Radi toga, od nadležnog regionalnog ureda, odnosno područne službe HZZO-a trebate zatražiti izdavanje tiskanice E106 („Potvrda o pravu na davanja u naravi za slučaj bolesti i majčinstva za osobe koje imaju prebivalište u državi koja nije nadležna država“), odnosno ekvivalentne potvrde S1 ili elektronskog SED obrasca koje je potrebno predati, odnosno dostaviti nositelju zdravstvenog osiguranja u državi prebivališta. Spomenuti dokument moguće je izdati i članovima vaše obitelji, pod propisanim uvjetima. HZZO će vam, na vaš zahtjev, izdati i EKZO.

Radnici upućeni na privremeni rad u drugu državu članicu EU/EEP/Švicarsku

U slučaju da ste od strane poslodavca sa sjedištem u Hrvatskoj upućeni na privremeni rad u drugu državu članicu EU/EEP/Švicarsku i u navedenoj državi ste stekli prebivalište, imate pravo od regionalnog ureda, odnosno područne službe HZZO-a, prema mjestu prebivališta u Hrvatskoj, zatražiti izdavanje tiskanice E 106, odnosno ekvivalentne potvrde S1 ili elektronskog SED obrasca. Navedeni dokument je potrebno predati nositelju zdravstvenog osiguranja u državi privremenog rada te ćete osnovom nje ostvarivati pravo na punu zdravstvenu zaštitu i u državi članici privremenog rada. HZZO će vam, na vaš zahtjev, izdati i EKZO.

Smatra se da ste u državi privremenog rada stekli prebivalište ako ste upućeni na privremeni rad u istu državu na razdoblje dulje od godinu dana (minimalno 366 dana). Dokumentacija koju ste obvezni priložiti uz zahtjev za izdavanje tiskanice E106/ potvrde S1/ elektronskog SED obrasca je preslika potvrde A1 izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo da ste upućeni na privremeni rad u drugu državu članicu na razdoblje dulje od godinu dana, potvrda nadležne policijske postaje o privremenom odlasku iz Hrvatske na razdoblje dulje od godinu dana te potpisana Izjava o stvarnom boravištu u HZZO-u. Spomenuti dokument moguće je izdati i članovima vaše obitelji, pod propisanim uvjetima.

Planirano liječenje u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj

Kao osigurana osoba HZZO-a, za ostvarivanje prava na planirano liječenje u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj obvezno morate zatražiti izdavanje prethodnog odobrenja za traženo planirano liječenje od regionalnog ureda, odnosno područne službe HZZO-a nadležnoj prema mjestu vašeg prebivališta u Hrvatskoj, prije odlaska na liječenje. U slučaju izdanog odobrenja, imate pravo na planirano liječenje u drugoj državi članici pod istim uvjetima kao i osigurane osobe navedene države.

Dodatno – Švicarska, promjene od 1.siječnja 2017.

Osiguranici HZZO-a od 1. siječnja 2017. u Švicarskoj imaju ista prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao i u državama članicama EU i EEP.

Švicarska Konfederacija ratificirala je Protokol III o slobodnom kretanju osoba između EU i Švicarske Konfederacije, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine. Stupanjem na snagu ovog Protokola postupak ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja naših državljana u Švicarskoj, kao i obrnuto, u potpunosti se izjednačava s postupkom koji se primjenjuje u odnosima s drugim državama članicama EU.

Stoga osigurane osobe HZZO-a od 1. siječnja 2017. godine pa nadalje mogu, za vrijeme boravka u Švicarskoj, koristiti zdravstvene usluge neodgodive naravi osnovom Europske kartice zdravstvenog osiguranja koju im je izdao HZZO. Na isti način švicarski osiguranici imaju pravo na neodgodivu zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj, osnovom svoje Europske kartice zdravstvenog osiguranja.

Hrvatski državljani koji imaju švicarsku mirovinu, i koju su do sada bili obvezni sami plaćati doprinos za zdravstveno osiguranje, od navedenog datuma imaju pravo na reguliranje zdravstvenog osiguranja na teret nadležnog švicarskog zdravstvenog osiguravatelja. Kako bi ostvarili navedeno pravo, potrebno je kontaktirati švicarskog osiguravatelja radi izdavanja potvrde E 121, a zahtjev za izdavanje spomenute potvrde moguće je uputiti i putem nadležnog regionalnog ureda odnosno područne službe HZZO-a.

Informacije portala Moja Domovina za povratnike iz Švicarske:

Izvor: HZZO

POVEZANI ČLANCI

Najnovije